اعضای تیم اصلی

dr_arash_ramezani

دکتر آرش رمضانی

موسس انستیتو هیجان مدار

تلفن تماس : ۸۸۶۰۶۹۸۹ – ۰۲۱

prof_leslie_greenberg

Prof Leslie Greenberg

سوپروایزر بین المللی انستیتو هیجان مدار

تلفن تماس : —-

dr_juliette_becking

 Dr. Juliette Becking

سوپروایزر بین المللی انستیتو هیجان مدار