موسسه آموزشی - درمانی رویکرد هیجان مدار ایرانیان(رها) - iieft.ir

موسسه آموزشی درمانی رویکرد هیجان مدار ایرانیان به عنوان مرکز اصلی فعالیت در حیطه رویکرد هیجان مدار در ایران در سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. این موسسه در سال ۱۳۹۸ تمامی استاندار های مورد نظر انجمن بین المللی رویکرد هیجان مدار ( ISEFT) را کسب کرده و اکنون به عنوان تنها مرکز مورد تایید و وابسته به انجمن بین المللی رویکرد هیجان مدار (ISEFT) در ایران مشغول به فالیت می باشد. این موسسه همکاری نزدیک با سایر مراکز و موسسات بین المللی متمرکز بر رویکرد هیجان مدار دارد. هدف این موسسه ارائه خدمات درمان، آموزش، تحقیق و توسعه در حیطه رویکرد هیجان مدار و حمایت از تمام علاقمندان و متخصصین این رویکرد و توسعه رویکرد هیجان مدار در سراسر ایران و منطقه می باشد.

درباره موسسه IIEFT